Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

TOIMINTAKERTOMUS 2011

 

Yleistä

Pohjanmaan tieveteraanit -eläkeläiskerho on perustettu 21.3.1991. Kerho toimii suomen- ja ruotsinkielisenä, ja on valtakunnallisen Tieveteraanit ry:n jäsenyhdistys. Tieveteraanit ry:n kautta kerho kuuluu Valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen neuvottelukuntaan (VENK).

Kerhon jäsenmäärä oli vuoden alussa 180 ja vuoden 2011 lopussa jäseniä oli 169.

 

Hallinto

Johtokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtaja Hannu Hakala, varsinaiset jäsenet Kaj Håkan Gullans varapuheenjohtaja, Ulla Ylitalo, Jorma Viitamäki, Risto Kauppinen sihteeri, varajäsenet Jouko Ketola ja Matti Saari. Rahastonhoitajana on toiminut Elisabeth Granholm. Kunniapuheenjohtaja Sven Cederberg on myös osallistunut johtokunnan työskentelyyn. Toiminnantarkastajat ovat Matti Hirvilammi ja Aarne Lehtimäki sekä varalla Eino Jokilehto.

Johtokunta kokoontui kaksi kertaa, ennen ja jälkeen vuosikokouksen, joka pidettiin perjantaina 11.2.2011 Vaasassa Tietalon auditoriossa. Kokoukseen osallistui 28 jäsentä. Kerhon puheenjohtaja Hannu Hakala kertoi kattoyhdistyksen kuulumiset. Tieveteraanit ry:n hallituksen jäsen Ulla Ylitalo esitteli VENK:n tavoitteet vuonna 2011 sekä kannusti jäseniä pyrkimään tuetulle Tieveteraanien virkistysviikolle. Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualueen johtaja Anders Östergård kertoi Ely:n organisaatiosta ja tienpidon tulevaisuuden näkymistä.

Työpäällikkö Sune Nygård Destian Länsi-Suomen alueelta esitteli urakoitsijan organisaation sekä käynnissä olevat urakointikohteet.

Ely -vastuualue tarjosi eläkeläisille ja kokousyleisölle perinteiset ”eläkeläiskahvit” ja täytekakut.

 

Toiminta

- Tieveteraanit ry:n vuosikokoukseen 9.-10.3.2011 Turussa osallistuivat Ulla Ylitalo ja Tapio Peltonen. Jäseneksi ry:n hallitukseen tuli kerhostamme valituksi Ulla Ylitalo ja puheenjohtajamme Hannu Hakala valittiin myös valtakunnallisen Tieveteraanit ry:n hallituksen puheenjohtajaksi.

- Tuetulle virkistysviikolle Summassaareen 17.-22.4.2011 pääsi kerhostamme peräti 18 henkilöä.

- Kesäretkelle Mikkeliin 30.6.-1.7.2011 Pohjanmaan veteraaneista osallistui vain yksi. 

- Lounaskerho kokoontui 15.7.2011 Laihialla Matkailutila Ruutin Kartanossa. Lounaan jälkeen tutustuttiin Laihian Kotiseutu- ja Nuukuuren museoon.  Osallistujia oli 14.

- Kerhon 20 -vuotisjuhlaa ja pikkujoulua vietettiin maanantaina 14.11.2011 Härmän Kuntokeskuksessa. Buffetpäivällisen jälkeen siirryttiin juhlakabinettiin täytekakkukahville. Ohjelma oli musiikkipitoista.  Tapio Peltonen kultaisine saksofoneineen esitti aluksi oman kappaleensa, ”Tiemiehen jenkka” ja Hannu Hakala piti juhlapuheen. Tieveteraani -viiri luovutettiin kerhon toiminnassa ansioituneelle jäsenelle, Aarne Lehtimäelle. Kerho sai 20 -vuotisonnittelut kunniapuheenjohtaja Sven ja Eila Cederbergilta, Ulla Ylitalolta, Matti Hirvilammilta, sekä Oulun-, Hämeen- ja Turun tieveteraanikerhoilta. Vapaan sanan aikana kuultiin paljon hauskoja tarinoita menneiltä vuosikymmeniltä yhteisen työnantajamme palveluksessa. Lopuksi Tapion säestyksellä laulettiin ”Tieveteraanien iltahuuto” ja pyörähdeltiin päälle vielä muutama valssikin. Mukana oli 40 henkilöä.

- Kerhomme jäsenet ovat osallistuneet myös Vavilin toimintaan. Toukokuussa seitsemän Tieveteraania retkeili Gardajärven maisemissa ja Alpeilla, syyskuulla oli neljä jäsentä mukana junamatkalla Pietariin ja lokakuulla kävi neljä tieveteraania teatterissa. Joulukuussa Vavilin järjestämällä teatteri Seinäjoella ja laivamatka Uumajaan kävi yht. 3 jäsentä

- Jäsenkirjeitä on kuluneen vuoden aikana lähetetty neljä. Kääntämiset on tehnyt Elisabeth Granholm ja postituksesta ovat huolehtineet Elisabeth Granholm, Martti Peurala, Matti Saari ja Ritva Uitto.

  Tapani Kniivilältä on saatu arvokas apu jäsenrekisterin pidossa.

- Pohjanmaan Tieveteraanien kotisivua on päivittänyt Sirkka-Liisa Lintilä ja valokuvia nettiin on toimittanut Jorma      Viitamäki.

 

Kerhon toiminta on rahoitettu jäsenmaksuilla ja vähäisellä rintamerkkien myynnillä.

 

Muistamiset

-Tieveteraanien viiri Aarne Lehtimäelle 20 -vuotisjuhlassa ja Anders Östergårdille 30.11.2011.

-Surunvalitteluadressi edesmenneiden jäsenten Reijo Länsimäen ja Paavo Keski-Koukkarin omaisille.

-Onnittelukortti Turun tiepiirin eläkeläiset ry:lle 30 -vuotisjuhlaan 15.11.2011.

 

 

 

Johtokunta.

 

 

                         

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011       

 

Allmänt

Österbottens vägveteraner-pensionnärsklubben grundades 21.3.1991. Klubben är tvåspråkig och är medlem i det landsomfattande Tieveteraanit ry. Via Tieveteraanit ry. hör klubben till den nationella pensionärsorganisationens förhandlingsdelegation  (VENK)

Klubbens medlemmar var i början av året var 180 och i slutet av år 2011 är medlemmarna 169.

 

Administration

Till styrelsen hörde: Hannu Hakala ordf., ordinarie medlemmar Kaj Håkan Gullans viceordf.,

Ulla Ylitalo, Jorma Viitamäki, Risto Kauppinen sekreterare, suppleanter Jouko Ketola och Matti Saari. Elisabeth Granholm har fungerat som kassör. Hedersordförande Sven Cederberg har även deltagit i styrelsens arbete.

Som verksamhetsgranskare har varit Matti Hirvilammi och Aarne Lehtimäki samt som suppleant Eino Jokilehto.

Styrelsen har hållit två möten, före och efter årsmötet som hölls den 11.2.2011 i Väghusets auditorium, Vasa.

Närvarande på årsmötet var 28 medlemmar. Klubbens ordförande Hannu Hakala berättade om takorganisationens verksamhet. Tieveteraanit ry:s styrelsemedlem Ulla Ylitalo informerade om VENK:s målsättning för år 2011 och uppmanade medlemmarna att ansöka om Tieveteraanits stödda rekreationsvecka.

Chefen för ELY-centralens trafik och infrastruktur Anders Östergård informerade om organisationen och framtida  utsikter inom vägverksamheten.

Arbetschef Sune Nygård  från Destias Västra Finlands verksamhetsområde berättade om organisationen och  nuvarande  arbetsprojekt.

 ELY- ansvarsområde bjöd pensionärerna på sedvanligt ”pensionärskaffe” och tårta.

 

Verksamhet

- Tieveteraanit ry hade årsmöte i Åbo 9.-10.3.2011 och från vår klubb deltog Ulla Ylitalo och Tapio Peltonen. Till medlemmar  i Tieveteraanit ry:s styrelse valdes Ulla Ylitalo och klubbens ordförande Hannu Hakala valdes även som ordförande för Tieveteraanit ry:n styrelse.      

- Till den understödda rekretionsveckan i Summassaari 17.-22.4.2011 slapp 18 personer med från vår klubb.

- I sommarutflykten till St.Mickel 30.6.-1.7.2011 deltog endast en person från klubben.

- Lunchklubben samlades 15.7.2011 i Lahia hos Matkailutila Ruutin Kartano. Efter lunchen besökte vi hembygds-      museet Laihian Kotiseutu- och Nuukuurenmuseo. Deltagarna var 14.

- Klubbens 20-årsfest och lilla jul firades måndagen den 14.11.2011 i Härmä konditionscenter. Efter buffetmiddagen förflyttade vi oss till festkabinettet för kaffe med tårta. Programmet var musikbalanserat. Tapio Peltonen med sin gyllene saxofon framförde först sin komposition ”Tiemiehen jenkka” och Hannu Hakala höll festtal. Vägveteranernas bordsstandar tilldelades Aarne Lehtimäki för god verksamheten i klubben. Klubben fick 20-års gratulationer av äresordförande Sven och Eila Cederberg, Ulla Ylitalo, Matti Hirvilammi samt från Uleåborgs, Tammerfors- och Åbo-vägveteranföreningar. Under ordet är fritt hörde vi många roliga berättelser  från de gångna årtionden  med vår gemensamma arbetsgivare. Till slut sjöng vi till Tapios ackompanjemang ”Tieveteraanien iltahuuto” och efteråt  dansades några valser. Deltagarna var 40 personer.

- Vår klubbs medlemmar har deltagit i Vavilis verksamhet. I maj deltog sju medlemmar i en resa till Gardasjön med omgivning och Alperna, i september gjorde fyra medlemmar en tågresa till St.Petersburg och i oktober var fyra på teater i Vasa. I december gjorde Vavili ett teaterbesök till Seinäjoki och en båtresa till Umeå var 3 medlemmar från klubben deltog.

- Under årets lopp har fyra medlemsbrev sänts till medlemmarna. Överättningen av breven har gjorts av  Elisabeth Granholm och i postarbetet har även medverkat Martti Peurala, Matti Saari och Ritva Uitto.

  Tapani Kniivilä har gett värdefullt hjälp i upprätthållandet av medlemsregistret.

- Österbottens vägveteraners hemsida på internet har uppdaterats av Sirkka-Liisa Lintilä och foton till webben har tagits av Jorma Viitamäki.

 

Verksamheten har finansierats med medlemsavgifter och en liten försäljning av förbundsmärken.

 

 

Uppvaktningar och kondoleanser

- Tieveteraanit ry:s bordsstandard tilldelades på 20-årsfesten till Arne Lehtimäki och till Anders Östergård den

  30.11.2011. 

- Kondoleans till avlidna medlemmar Reijo Länsimäkis och Paavo Keski-Koukkaris anhöriga.

- Gratulationskort till Åbo vägdistrikts pensionärer rf:s  30-årsfest 15.11.2011.

 

Styrelsen

 

 

©2020 Eläkeläisten sivusto - suntuubi.com